Уулзалт, хүлээн авалт

Байгууллага хамт олны багцын үйлчилгээг үзүүлж, хурал, семинар зохион байгуулна.